ទំនាក់ទំនងពួកយើង

  • Address: Corner Norodom Blvd/Street 106, Phnom Penh, Cambodia
  • Tel: (+855)23 427 845
  • Email: spied@mpwt.gov.kh